ประโยชน์ของ ถั่งเช่า ต่อ “ไต”

ประโยชน์ของ ถั่งเช่า ต่อ “ไต”

ปัจจุบันนี้การรักษาก็ดีขึ้นกว่าเดิมมาก มีการรักษาหลากหลายทางเลือก รวมถึงการเลือกใช้สมุนไพรในการบรรเทารักษาอย่างสมันไพรยอดฮิตในปีนี้ ก็ได้แก่ ถั่งเช่า ซึ่งเป็นสมุนไพรรักษาโรคไต ที่มีสารประโยชน์มากมาย สรรพคุณดีเยี่ยมป้องกันโรคร้ายได้หลายโรค รวมถึงโรคไตด้วย

ซึ่งมีหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศ และในประเทศไทยเองทำการคิดค้นและวิจัยตัวสมุนไพร ถั่งเช่า นี้กันจำนวนมากและผลจากการวิจัยก็พบว่า ถั่งเช่าสามารถ บำรุงไต และโรคอื่นๆด้วย

กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการฟื้นฟูระบบการทำงานของไต มีรายงานว่าการให้ผู้ป่วยที่การทำงานของไตบกพร่องจากการใช้ยา gentamicin รับประทานถั่งเช่า 4.5 กรัม/วัน มีผลทำให้ระบบการทำงานของไตดีขึ้นเป็นปกติ 89 %เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมหลังจากรับประทานถั่งเช่าภายใน 6 วัน

ในปี 2009 (Li และคณะวิจัย) ได้ทำการทดสอบในผู้ป่วยที่ได้ทำการปลูกถ่ายไต จำนวน 202 คนโดยสุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก (93 คน) ให้กินถั่งเช่า 3 กรัมต่อวันควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่สอง (109 คน)ให้กินเฉพาะยาแผนปัจจุบัน ผลการตรวจวัด serum creatinine (SCr) และ blood urea nitrogen (BUN) ไม่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่มแต่กรดยูริค และโปรตีนในปัสสาวะนั้น

ในกลุ่มที่ได้รับประทานถั่งเช่ามีค่าต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หลังจากปลูกถ่ายไตแล้ว 2-6 เดือน ปริมาณความเข้มข้นของ cyclosporine (CsA) ในเลือดของผู้ที่รับประทานถั่งเช่า ต่ำกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานซึ่งเป็นดัชนีชี้ว่า ถั่งเช่าช่วยในการยอมรับการปลูกถ่ายไตของร่างกายได้ดีขึ้นมาก